نمونه بنر در سایز ۱۲۰ در ۲۴۰

 

تمامي  بنرها زير نسخه اصلي آن ها مي باشند و نسخه کم حجم آن تحويل مشتري داده شده است و همچنين به دليل زياد شدن حجم ، همين تعداد از بين نمونه کارها به صورت تصادفي انتخاب شده است.

 

نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240

نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240

نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240

نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240

نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240   نمونه بنر در سایز 120 در 240

 

و ۹۷۰۰ بنر طراحی شده دیگر