نمونه بنر در سایزهای دیگر

 

تمامي بنرها زير نسخه اصلي آن ها مي باشند و نسخه کم حجم آن تحويل مشتري داده شده است و همچنين به دليل زياد شدن حجم ، همين تعداد از بين نمونه کارها به صورت تصادفي انتخاب شده است.

بنر فلت در سایز 300 در 250  نمونه بنر در سایز 300 در 250  نمونه بنر در سایزهای دیگر

نمونه بنر در سایز 234 در 60  نمونه بنر در سایز 728 در 90  نمونه بنر در سایز 940 در 140

بنر فلت در سایز 728 در 90

بنر در سایز 728 در 90

بنر در سایز 728 در 90

بنر در سایز 728 در 90

بنر در سایز 728 در 90

بنر فلت در سایز 120 در 120  بنر در سایز 120 در 120  نمونه بنر فلت در سایز 120 در 120  بنر در سایز 120 در 120 بنر فلت در سایز 125 در 125

 

و ۹۷۰۰ بنر طراحی شده دیگر